Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 29

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 29

CCVC giới thiệu tới các bạn bộ 150 đề thi công chức Hà Nội môn kiến thức chung miễn phí có đáp án.

Các câu hỏi trắc nghiệm được tổng hợp, chọn lọc từ bộ Tài liệu ôn thi công chức Hà Nội có đáp án.

Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 60 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Biệt phái công chức được thực hiện trong các trường hợp nào dưới đây?
A. Theo yêu cầu nhiệm vụ cụ thể;
B. Theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng công chức trong cơ quan, tổ chức và giữa các cơ quan, tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền;
C. Theo nhiệm vụ đột xuất, cấp bách; Để thực hiện công việc cần giải quyết trong một thời gian nhất định.
Câu 2: Đối với văn bản ban hành kèm theo văn bản khác, thì phần kết thúc của văn bản được ban hành kèm theo gồm?
A. chức vụ, họ tên và chữ ký của người có thẩm quyền ký ban hành văn bản; dấu của cơ quan ban hành văn bản.
B. chức vụ, họ tên và chữ ký của người có thẩm quyền ký ban hành văn bản; dấu của cơ quan ban hành văn bản; nơi nhận văn bản
C. chức vụ, họ tên và chữ ký của người có thẩm quyền ban hành văn bản; dấu của cơ quan ban hành văn bản.
D. chức vụ, họ tên và chữ ký của người có thẩm quyền ký ban hành văn bản; nơi nhận văn bản
Câu 3: Viên chức không giữ chức vụ quản lý có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa theo đánh giá của cấp có thẩm quyền, thì xếp loại chất lượng ở mức nào ?
A. Hoàn hành tốt nhiệm vụ
B. Hoàn thành nhiệm vụ
C. Không hoàn thành nhiệm vụ
D. năm 2025
Câu 4: Cơ quan sử dụng cán bộ, công chức là?
A. cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao thẩm quyền quản lý, phân công, bố trí, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức
B. cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao thẩm quyền tuyển dụng, bổ nhiệm, nâng ngạch, nâng lương, cho thôi việc, nghỉ hưu, giải quyết chế độ, chính sách và khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chứC.
C. Tất cả Đáp án trên
D. Cơ quan quản lý công chức có thể xem xét quyết định, tùy từng trường hợp cụ thể.
Câu 5: Đình chỉ việc thi hành một phần hoặc toàn bộ nội dung văn bản QPPL được áp dụng trong trường hợp nào?
A. trường hợp văn bản được rà soát có quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo nếu chưa được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế kịp thời và tiếp tục thực hiện thì có thể gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
B. trường hợp rà soát văn bản căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế – xã hội để giải quyết các vấn đề kinh tế – xã hội phát sinh
C. trường hợp đối tượng điều chỉnh của văn bản không còn hoặc toàn bộ quy định của văn bản trái, chồng chéo, mâu thuẫn với văn bản là căn cứ để rà soát hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế – xã hội mà không cần thiết ban hành văn bản để thay thế
Câu 6: Đến năm 2025, bao nhiêu phần trăm hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý.
A. 40%
B. 50%
C. 60%
D. 70%
Câu 7: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019): “… là việc cán bộ, công chức được cơ quan có thẩm quyền quyết định chuyển từ cơ quan, tổ chức, đơn vị này đến làm việc ở cơ quan, tổ chức, đơn vị kháC.”
A. Chuyển ngạch
B. Điều động
C. Luân chuyển
D. Biệt phái
Câu 8: Theo Hiến pháp năm 2013, chủ thể bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người mẹ, trẻ em là:
A. Nhà nước, xã hội và gia đình
B. Hội Liên hiệp phụ nữ
C. Hội Liên hiệp phụ nữ và Ủy ban chăm sóc bảo vệ trẻ em
D. Nhà nước và nhà trường
Câu 9: Hội đồng nhân dân cấp huyện ban hành nghị quyết, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định để quy định những vấn đề nào?
A. Những vấn đề được luật giao.
B. Những vấn đề được pháp luật giao.
C. những vấn đề được luật, nghị quyết của Quốc hội giao hoặc để thực hiện việc phân cấp cho chính quyền địa phương, cơ quan nhà nước cấp dưới theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương.
Câu 10: Phường có từ mười nghìn dân trở xuống được bầu bao nhiêu đại biểu HĐND?
A. 17
B. 19
C. 21
D. 23
Câu 11: Việc tuyển dụng công chức thông qua xét tuyển được thực hiện trong trường hợp nào (luật mới) Đáp án D
A. Cam kết tình nguyện làm việc từ 05 năm trở lên ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;
B. Người học theo chế độ cử tuyển theo quy định của Luật giáo dục, sau khi tốt nghiệp về công tác tại địa phương nơi cử đi học;
C. Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng.
D. Tất cả Đáp án trên
Câu 12: Trường hợp viên chức có hành vi vi phạm pháp luật bị Tòa án kết án phạt tù mà không được hưởng án treo hoặc bị Tòa án kết án về hành vi tham nhũng thì trình tự xử lý kỷ luật như thế nào?
A. Tổ chức họp kiểm điểm; Thành lập Hội đồng kỷ luật; Cấp có thẩm quyền ra quyết định xử lý kỷ luật.
B. Thành lập Hội đồng kỷ luật; Cấp có thẩm quyền ra quyết định xử lý kỷ luật.
C. Cấp có thẩm quyền ra quyết định xử lý kỷ luật.
Câu 13: Theo Nghị quyết 76/NQ-CP thì cơ quan nào Là cơ quan thường trực tổ chức triển khai thực hiện Chương trình.
A. Bộ Nội vụ
B. Văn phòng Chính phủ
C. Bộ Tư pháp
D. Bộ Tài chính
Câu 14: Số, ký hiệu của văn bản quy phạm pháp luật phải thể hiện rõ?
A. số thứ tự, loại văn bản, cơ quan ban hành văn bản.
B. số thứ tự, năm ban hành, loại văn bản, cơ quan ban hành văn bản.
C. số thứ tự, năm ban hành, cơ quan ban hành văn bản.
D. 40
Câu 15: Cán bộ, công chức phải thực hiện
A. cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư trong hoạt động công vụ.
B. cần, kiệm, liêm, chính trong hoạt động công vụ.
C. chí công vô tư trong hoạt động công vụ.
D. Quốc hội
Câu 16: Theo Nghị quyết 76/NQ-CP thì một trong những quan điểm cải cách hành chính là?
A. Quán triệt chủ trương của Đảng về cải cách hành chính là một nhiệm vụ đột phá phát triển đất nước
B. Quán triệt chủ trương của Đảng về cải cách hành chính là một trong những đột phá phát triển đất nước
C. Quán triệt chủ trương của Đảng về cải cách hành chính là một trong những đột phá phát chiến lược triển đất nước
D. Quán triệt chủ trương của Đảng về cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ đột phá phát triển đất nước
Câu 17: Việc tuyển dụng công chức cấp xã phải?
A. thông qua thi tuyển; đối với vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì có thể được tuyển dụng thông qua xét tuyển.
B. thông qua thi tuyển; đối với các xã miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì có thể được tuyển dụng thông qua xét tuyển
C. thông qua thi tuyển hoặc xét tuyển
D. Ủy ban thường vụ Quốc hội
Câu 18: “Bản chính văn bản giấy” là?
A. bản hoàn chỉnh về nội dung, thể thức văn bản, được tạo từ bản có chữ ký trực tiếp của người có thẩm quyền.
B. bản hoàn chỉnh về nội dung, thể thức văn bản, được người có thẩm quyền trực tiếp ký trên văn bản giấy hoặc ký số trên văn bản điện tử.
C. Bản được viết hoặc đánh máy hoặc tạo lập bằng phương tiện điện tử hình thành trong quá trình soạn thảo văn bản của cơ quan, tổ chức
D. Tất cả các văn bản do cơ quan, tổ chức ban hành
Câu 19: Đến năm 2025, Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính đạt tối thiểu bao nhiêu phần trăm?
A. 75%
B. 80%
C. 85%
D. 90%
Câu 20: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt tự kiểm tra văn bản do mình ban hành hoặc liên tịch ban hành khi nào?
A. ngay sau khi văn bản được ban hành hoặc nhận được yêu cầu, kiến nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân
B. sau khi văn bản được ban hành hoặc nhận được yêu cầu, kiến nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân
C. trong thời hạn 05 ngày khi văn bản được ban hành hoặc nhận được yêu cầu, kiến nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân
Câu 21: Theo Hiến pháp năm 2013, cơ cấu ủy ban Thường vụ Quốc hội bao gồm các thành viên nào?
A. Chủ tịch Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội và các ủy viên
B. Chủ tịch Quốc hội và các ủy viên
C. Chủ tịch Quốc hội và các Phó Chủ tịch Quốc hội
D. Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và các ủy viên
Câu 22: Hội đồng nhân dân cấp huyện ban hành nghị quyết, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định để quy định những vấn đề nào?
A. Những vấn đề được luật giao.
B. Những vấn đề được pháp luật giao.
C. những vấn đề được luật, nghị quyết của Quốc hội giao hoặc để thực hiện việc phân cấp cho chính quyền địa phương, cơ quan nhà nước cấp dưới theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương.
Câu 23: Quyết định kỷ luật viên chức có hiệu lực bao nhiêu tháng kể từ ngày có hiệu lực thi hành?
A. 12 tháng
B. 15 tháng
C. 18 tháng
D. 12 tháng.
Câu 24: Thẩm quyền quy định khung chính sách trọng dụng và đãi ngộ đối với người có tài năng trong hoạt động công vụ. (luật mới)
A. Quốc hội
B. Chính phủ
C. HĐND cấp tỉnh
Câu 25: Thẩm quyền giải tán Hội đồng nhân dân cấp xã?
A. HĐND cấp huyện
B. UBND cấp huyện
C. HĐND cấp tỉnh
Câu 26: Khổ giấy trình bày văn bản hành chính theo Nghị định 30 là? Đáp án A
A. Khổ A4 (210 mm x 297 mm)
B. Khổ A3 (210 mm x 297 mm)
C. Khổ A4 (210 mm x 300 mm)
D. Chính phủ quy định
Câu 27: Đối với hồ sơ, tài liệu khác thì thời hạn nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan là?
A. Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày công việc kết thúC.
B. Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày công việc kết thúC.
C. Trong thời hạn 09 tháng kể từ ngày công việc kết thúC.
D. Trong thời hạn 01 năm kể từ ngày công việc kết thúC.
Câu 28: Tổ chức nào dưới đây là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốC.
A. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
B. Đảng Cộng sản Việt Nam
C. Hội Nông dân Việt Nam
D. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
Câu 29: Số, ký hiệu của luật, nghị quyết của Quốc hội được sắp xếp theo thứ tự như thế nào?
A. “loại văn bản: số thứ tự của văn bản/năm ban hành/tên viết tắt của cơ quan ban hành văn bản và số khóa Quốc hội”
B. “loại văn bản: số thứ tự của văn bản/năm ban hành/tên viết tắt của cơ quan ban hành văn bản”
C. “loại văn bản: số thứ tự của văn bản/năm ban hành/tên viết tắt của cơ quan ban hành văn bản và số khóa của Ủy ban Thường vụ Quốc hội”
D. 200 ngày
Câu 30: Việc xem xét miễn nhiệm đối với công chức lãnh đạo, quản lý được thực hiện trong các trường hợp nào dưới đây?
A. Có hai năm liên tiếp được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ;
B. Bị xử lý kỷ luật chưa đến mức cách chức nhưng do yêu cầu nhiệm vụ công tác cần phải thay thế; Bị xử lý kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo hai lần trong cùng một thời hạn bổ nhiệm; Bị cơ quan có thẩm quyền kết luận vi phạm quy định của Đảng về bảo vệ chính trị nội bộ;
C. Các lý do miễn nhiệm khác theo quy định của Đảng và pháp luật.
D. Tất cả Đáp án trên
Câu 31: Chọn Đáp án đúng
A. Chủ tịch nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ hoặc ít nhất hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội có quyền đề nghị làm Hiến pháp, sửa đổi Hiến pháp
B. Chủ tịch nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ hoặc ít nhất một phần ba tổng số đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân có quyền đề nghị làm Hiến pháp, sửa đổi Hiến pháp
C. Chủ tịch nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ hoặc ít nhất một phần ba tổng số đại biểu Quốc hội có quyền đề nghị làm Hiến pháp, sửa đổi Hiến pháp
Câu 32: Đâu không phải là nguyên tắc trong tuyển dụng công chức?
A. Bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật.
B. Bảo đảm tính cạnh tranh.
C. Tuyển chọn đúng người đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và vị trí việc làm
D. Bảo đảm tính dân chủ
Câu 33: Pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội phải được?
A. quá nửa tổng số thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội biểu quyết tán thành
B. quá một phần ba tổng số thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội biểu quyết tán thành
C. quá hai phần ba tổng số thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội biểu quyết tán thành
D. Cả A và B
Câu 34: Hình thức văn bản công bố kết quả hệ thống hóa văn bản là?
A. văn bản hành chính
B. văn bản quy phạm pháp luật
C. Văn bản quy phạm pháp luật hoặc văn bản hành chính
Câu 35: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, thì việc tuyển dụng công chức phải căn cứ vào?
A. Yêu cầu nhiệm vụ.
B. Vị trí việc làm.
C. Chỉ tiêu biên chế.
D. Cả 3 phương án còn lại.
Câu 36: Đâu không phải là mức xếp loại chất lượng cán bộ?
A. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
B. Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực
C. Hoàn thành nhiệm vụ
D. Không hoàn thành nhiệm vụ
Câu 37: Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý Sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được bầu, phê chuẩn, bổ nhiệm vào chức vụ thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?
A. Khiển trách.
B. Cảnh cáo.
C. Giáng chức
D. Cách chức
Câu 38: Theo Hiến pháp năm 2013, ai là người giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh?
A. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
B. Chủ tịch Quốc hội
C. Thủ tướng Chính phủ
D. Chủ tịch nước
Câu 39: Trong thời hạn bao nhiêu ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc cuộc họp, Hội đồng kỷ luật phải có kiến nghị việc xử lý kỷ luật bằng văn bản (kèm theo biên bản họp Hội đồng kỷ luật và hồ sơ xử lý kỷ luật) gửi cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật?
A. 03
B. 05
C. 07
D. 10
Câu 40: Thường trực Hội đồng nhân dân xã gồm ? Đáp án C
A. Chủ tịch Hội đồng nhân dân, một Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân
B. Chủ tịch Hội đồng nhân dân, một Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân hoặc các Ủy viên là Trưởng ban của Hội đồng nhân dân xã
C. Chủ tịch Hội đồng nhân dân, một Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân và các Ủy viên là Trưởng ban của Hội đồng nhân dân xã
Câu 41: Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản được trình bày như thế nào? Đáp án A
A. bằng chữ in hoa, cỡ chữ từ 12 đến 13, kiểu chữ đứng, đậm, được đặt canh giữa dưới tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp; phía dưới có đường kẻ ngang, nét liền, có độ dài bằng từ 1/3 đến 1/2 độ dài của dòng chữ và đặt cân đối so với dòng chữ.
B. bằng chữ in thường, cỡ chữ từ 12 đến 13, kiểu chữ đứng, đậm, được đặt canh giữa dưới tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp; phía dưới có đường kẻ ngang, nét liền, có độ dài bằng từ 1/3 đến 1/2 độ dài của dòng chữ và đặt cân đối so với dòng chữ.
C. bằng chữ in hoa, cỡ chữ từ 12 đến 13, kiểu chữ nghiêng, đậm, được đặt canh giữa dưới tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp; phía dưới có đường kẻ ngang, nét liền, có độ dài bằng từ 1/3 đến 1/2 độ dài của dòng chữ và đặt cân đối so với dòng chữ.
Câu 42: Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập của người giữ chức vụ từ Giám đốc sở và tương đương trở lên công tác tại Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chính quyền địa phương, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan, tổ chức do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, doanh nghiệp nhà nước?
A. Bộ Tư pháp
B. Bộ Nội vụ
C. Thanh tra Chính phủ
D. các nội dung này được trình bày tại điều quy định về điều khoản thi hành
Câu 43: Câu 47 Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập có nhiệm vụ nào dưới đây?
A. Quản lý, cập nhật bản kê khai tài sản, thu nhập và các thông tin về kiểm soát tài sản, thu nhập;
B. Giữ bí mật thông tin thu thập được trong quá trình kiểm soát tài sản, thu nhập;
C. Trong quá trình kiểm soát tài sản, thu nhập nếu phát hiện hành vi vi phạm pháp luật thì Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập phải chuyển vụ việc cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết
D. Tất cả Đáp án trên
Câu 44: Quốc hội ban hành văn bản QPPL loại nào để quy định Chính sách cơ bản về văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ, môi trường; Quốc phòng, an ninh quốc gia; Chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo của Nhà nước?
A. Hiến pháp
B. Luật
C. Nghị quyết
D. Nghị định
Câu 45: Thời hạn thẩm định đề nghị xây dựng nghị quyết là bao nhiêu ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ gửi thẩm định?
A. 10 ngày
B. 15 ngày
C. 20 ngày
D. 30 ngày
Câu 46: Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Văn thư cơ quan là bộ phận
A. Chỉ thực hiện nhiệm vụ nhận văn bản đến
B. Chỉ thực hiện nhiệm vụ gửi văn bản đi
C. Chỉ thực hiện một số nhiệm vụ công tác văn thư của cơ quan, tổ chức
D. Thực hiện một số nhiệm vụ công tác văn thư của cơ quan, tổ chức
Câu 47: Công chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng trong nước không được hưởng quyền lợi nào sau đây?
A. Được cơ quan quản lý, sử dụng bố trí thời gian và kinh phí theo quy định.
B. Được tính thời gian đào tạo, bồi dưỡng vào thời gian công tác liên tụC.
C. Được hưởng nguyên lương, phụ cấp trong thời gian đào tạo, bồi dưỡng; được biểu dương, khen thưởng về kết quả xuất sắc trong đào tạo, bồi dưỡng.
D. Sau đào tạo, bồi dưỡng được nâng lương sớm 1 năm.
Câu 48: Tiêu chí chung về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức gồm?
A. Chính trị tư tưởng; Đạo đức, lối sống; Ý thức tổ chức kỷ luật; Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao
B. Chính trị tư tưởng; Tác phong, lề lối làm việc; Ý thức tổ chức kỷ luật; Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao
C. Chính trị tư tưởng; Đạo đức, lối sống; Tác phong, lề lối làm việc; Ý thức tổ chức kỷ luật; Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao
Câu 49: Theo Hiến pháp năm 2013, ủy ban Thường vụ Quốc hội không quyết định thành lập, giải thể, nhập, chia đơn vị hành chính nào?
A. Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
B. Xã, phường, thị trấn
C. Thị xã, thành phố thuộc tỉnh
D. Quận, huyện
Câu 50: Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Chương trình là văn bản hành chính được viết tắt là
A. CT
B. Ctr
C. CTr
D. ChT
Câu 51: Số, ký hiệu của các văn bản quy phạm pháp luật không thuộc trường hợp văn bản của Quối hội, UBTVQH được sắp xếp theo thứ tự như thế nào?
A. “số thứ tự của văn bản/năm ban hành/ tên viết tắt của cơ quan ban hành văn bản”
B. “số thứ tự của văn bản/năm ban hành/tên viết tắt của loại văn bản”
C. “số thứ tự của văn bản/năm ban hành/tên viết tắt của loại văn bản – tên viết tắt của cơ quan ban hành văn bản”
Câu 52: Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành theo nguyên tắc
A. bình đẳng, phổ thông, trực tiếp và bỏ phiếu kín.
B. phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.
C. trực tiếp, phổ thông, bình đẳng và bỏ phiếu kín.
D. Hoàn thành 100% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả
Câu 53: Nguyên tắc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật là?
A. Việc rà soát văn bản phải được tiến hành thường xuyên, ngay khi có căn cứ rà soát; không bỏ sót văn bản thuộc trách nhiệm rà soát; kịp thời xử lý kết quả rà soát; tuân thủ trình tự rà soát.
B. Việc hệ thống hóa văn bản phải được tiến hành định kỳ, đồng bộ; kịp thời công bố Tập hệ thống hóa văn bản còn hiệu lực và các danh mục văn bản; tuân thủ trình tự hệ thống hóA.
C. Việc rà soát, hệ thống hóa văn bản có nội dung thuộc bí mật nhà nước được thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nướC.
D. Tất cả Đáp án trên
Câu 54: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP thì văn bản nào dưới đây không thuộc Các loại văn bản hành chính?
A. Giấy đi đường
B. Bản cam kết
C. Giấy biên nhận hồ sơ
D. Tất cả Đáp án trên
Câu 55: Theo Nghị định số 138/2020-CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thì người được tuyển dụng phải hoàn thành mấy nội dung trong quá trình tập sự?
A. 2 nội dung.
B. 3 nội dung.
C. 4 nội dung.
D. 5 nội dung.
Câu 56: trường hợp nào dưới đây không lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
A. Luật, pháp lệnh.
B. Nghị định của Chính phủ quy định tại khoản 3 Điều 19 của Luật.
C. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định tại khoản 4 Điều 27 của Luật.
D. Quyết định của UBND cấp tỉnh
Câu 57: Câu 12 Miễn phần thi tin học đối với các trường hợp nào?
A. có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin
B. có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin
C. có bằng tốt nghiệp từ đại học trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin
Câu 58: Người có chức vụ, quyền hạn là?
A. người do bổ nhiệm, do bầu cử có hưởng lương hoặc không hưởng lương, được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ nhất định và có quyền hạn nhất định trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ đó
B. người do bổ nhiệm, do bầu cử, do tuyển dụng, do hợp đồng , có hưởng lương, được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ nhất định và có quyền hạn nhất định trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ đó
C. người do bổ nhiệm, do bầu cử, do tuyển dụng, do hợp đồng hoặc do một hình thức khác, có hưởng lương hoặc không hưởng lương, được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ nhất định và có quyền hạn nhất định trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ đó
D. 7 bước
Câu 59: Thời gian tập sự được bao nhiêu tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào công chức loại C?
A. 03 tháng
B. 06 tháng
C. 09 tháng
D. 12 tháng
Câu 60: Đến năm 2025, Giảm tối thiểu bình quân cả nước bao nhiêu phần trăm biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021
A. 8%
B. 9
C. 10%
D. 11%

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Developed by Tiepthitute
Facebook Messenger
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay