Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn CCVC số 1

CCVC.COM.VN tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tiếng anh trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức.

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề “500 câu hỏi trắc nghiệm công chức môn tiếng anh có đáp án” (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Ngoài ra, các bạn có thể xem chuỗi các bài viết tài liệu tiếng anh ôn thi công chức viên chức đã đăng tải trên website
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Tiếng anh có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát …., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Deforestation in South America is an issue of          importance.
Câu 2: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. The meeting was put off because of the strike.
Câu 3: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. The holiday wouldn’t have cost so much if they hadn’t gone abroad.
Câu 4: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 5: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 6: Choose the word or phrase which best completes the sentence. When the company had to close because of economic difficulties, he became…………….
Câu 7: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided The boy was not allowed to have any friends, so he felt lonely.
Câu 8: Choose the word or phrase which best completes the sentence. This summer resort is absolutely wonderful and I’d ………. it to anyone.
Câu 9: Choose the word or phrase which best completes the sentence. We’ll be late for the meeting                .
Câu 10: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 11: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided David drove so fast; it was very dangerous.
Câu 12: Choose the word or phrase which best completes the sentence. After leaving university , he decided to             himself to a career in music.
Câu 13: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 14: Read the sentence and choose the underlined word or phrase which needs correction. He likes the picture which was painting by Michael last year .
Câu 15: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided The car was so expensive that I didn’t buy it
Câu 16: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 17: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Of two new teachers, one is experienced and……….
Câu 18: Choose the word or phrase which best completes the sentence. It was lovely weather that we spent the whole day on the beach.
Câu 19: Choose the word or phrase which best completes the sentence.              , we couldn’t have continued with the project.
Câu 20: Choose the word or phrase that best fits the sentence. James has two brothers .One is a doctor,           is a teacher.
Câu 21: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided Her sister is too young to get married.
Câu 22: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Twenty five dollars…..too much to pay for that shirt.
Câu 23: Choose the word or phrase which best completes the sentence. They are living in a house                .
Câu 24: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I don’t have many friends and I feel lonely. I wish I …………
Câu 25: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 26: Read the sentence and choose the underlined word or phrase which needs correction. Dr Alvarez was displeased because the student had turned  in an unacceptable report, so he made him to rewrite it.
Câu 27: Choose the word or phrase which best completes the sentence. If I had known you would come,               .
Câu 28: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The teacher suspected the student…….cheating in examination.
Câu 29: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Recent evidence makes it possible for the investigators to conclude that                                                                .
Câu 30: Choose the word or phrase which best completes the sentence. He went to the library                  .Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Developed by Tiepthitute
Facebook Messenger
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay