Chuyển Ngạch giáo viên theo Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT

Bà N.T. Hạnh (Đồng Nai) là giáo viên tiểu học, công tác từ năm 2010 đến nay (13 năm), đang giữ bậc cuối cùng 3.00, có 5 năm giữ mã ngạch 15.114 và 8 năm giữ mã ngạch V.07.03.07.
Bà Hạnh hỏi, bà có được xét sang hạng II mới theo Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT không?
Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:
Việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp (CDNN) giáo viên tiểu học thực hiện theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 2/2/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn CDNN và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 7 Điều 2 Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 2/2/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn CDNN và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập.
Theo đó, bổ nhiệm vào CDNN Giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.28) đối với Giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.07) có tổng thời gian giữ CDNN Giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.08) và hạng II (mã số V.07.03.07) hoặc tương đương từ đủ 9 (chín) năm trở lên (không kể thời gian tập sự).
Bên cạnh đó, Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT (đã được sửa đổi tại Khoản 9 Điều 2 Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT) quy định:
“Thời gian giáo viên giữ chức danh nghề nghiệp Giáo viên tiểu học hạng IV (mã số V.07.03.09) hoặc giữ ngạch Giáo viên tiểu học (mã số 15.114) hoặc giữ CDNN Giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.08) hoặc giữ ngạch Giáo viên tiểu học chính (mã số 15a.204) được xác định là tương đương với thời gian giữ CDNN Giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29) từ thời điểm giáo viên đạt trình độ chuẩn được đào tạo đối với giáo viên tiểu học theo Luật Giáo dục 2019”.
Nội dung này cũng đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo làm rõ tại Mục 3.2 Công văn số 4306/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 14/8/2023, theo đó:
“Từ thời điểm giáo viên đạt tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của cấp học, thời gian được xác định tương đương với thời gian giữ CDNN Giáo viên tiểu học, trung học cơ sở hạng III mới bao gồm: Thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc; thời gian giữ các ngạch giáo viên tương đương với hạng IV và hạng III; thời gian giữ CDNN Giáo viên hạng IV và hạng III và thời gian khác được cơ quan có thẩm quyền xác định tương đương với hạng IV và hạng III khi thực hiện chuyển CDNN (không kể thời gian tập sự)”.
Đối với trường hợp cụ thể của bà Hạnh, đề nghị bà căn cứ vào quy định, hướng dẫn nêu trên và cung cấp các minh chứng cần thiết cho cơ quan chức năng có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp tại địa phương để được hướng dẫn chi tiết.
Nguồn: TT CP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Developed by Tiepthitute
Facebook Messenger
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay