Trắc nghiệm 1 kiến thức chung ôn thi giáo viên tiểu học

Giúp các bạn ôn thi vào biên chế giáo dục có nguồn tài liệu tham khảo CCCV.COM.VN (Tuyển người Nhà nước) giới thiệu tới các bạn bộ 200 đề trắc nghiệm kiến thức chung tiểu học có đáp án miễn phí trên website.

Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, Admin sẽ điều chỉnh câu hỏi/ đáp án

Câu 1: Theo Luật giáo dục 2019 “Phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực của người học” là?

A. Chương trình giáo dục phổ thông
B. Mục tiêu giáo dục phổ thông
C. Nội dung giáo dục phổ thông
D. Phương pháp giáo dục phổ thông
Câu 2: Cơ quan nào quy định việc áp dụng Luật viên chức đối với người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp thuộc tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

A. Chính phủ
B. Quốc hội
C. Bộ nội vụ
D. Nhà nước
Câu 3: Theo Luật giáo dục 2019. Cơ sở giáo dục phải công bố công khai chi phí của dụch vụ giáo dục, đào tạo và mức thu phí cho từng năm học và dự kiến cho cả khóa học đối với cơ sở giáo dục nào?

a. giáo dục đại học, giáo dục thường xuyên
b. giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học, giáo dục thường xuyên
c. giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học
d. giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên
Câu 4: Điều 52 Các hình thức kỉ luật đối với viên chức quy định: Hình thức kỉ luật cách chức chỉ áp dụng đối với.

a. Viên chức
b. Cán bộ
c. Viên chức quản lí
d. Cả 3 đều sai.
Câu 5: Điều 56 Các quy định khác liên quan đến kỉ luật viên chức: viên chức bị khiển trách thì thời hạn nâng lương bị kéo dài?

a. 1 tháng
b. 2 tháng
c. 3 tháng
d. 4 tháng
Câu 6: Đối với hợp đồng làm việc xác định thời hạn, trước khi hết hạn hợp đồng làm việc 60 ngày, Ai là người ký kết tiếp hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức?

A. Giám đốc Sở nội vụ
B. Giám đốc Sở quản lý Viên chức
C. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, huyện
D. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập
Câu 7: Theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT; 4/9/2020. Ban hành Điều lệ trường Tiểu học. Ở những địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn có thể tổ chức lớp ghép. Một lớp ghép có không quá bao nhiêu nhóm trình độ?

A. 02 nhóm hoặc 03 nhóm
B. 03 nhóm
C. 02 nhóm
D. 04 nhóm
Câu 8: Luật viên chức được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kì họp thứ 8 thông qua ngày?

a. 15/9/2010
b. 15/11/2010
c. 15/10/2010
d. 15/12/2010
Câu 9: Theo Luật giáo dục 2019. “Tiếp nhận thông tin về kết quả học tập, rèn luyện của con hoặc người được giám hộ.” là trách nhiệm của?

Trách nhiệm của gia đình
B. Trách nhiệm của nhà trường
C. Trách nhiệm của xã hội
D. Trách nhiệm của cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh
Câu 10: Hình thức kỷ luật đối với Viên chức quản lý nhiều hơn bao nhiêu Hình thức kỷ luật đối với Viên chức không chức quản lý?

A. 2 hình thức
B. 1 hình thức
C. 3 hình thức
D. 4 hình thức
Câu 11: Theo Luật Giáo dục 2019. Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục mầm non, Hội đồng phải có ít nhất bao nhiêu tổng số thành viên là nhà giáo đang giảng dạy ở giáo dục mầm non?

A. Một nửa
B. Một phần ba
C. Hai phần ba
D. Một phần tư
Câu 12: Theo Luật giáo dục 2019. Trường mầm non, lớp mầm non độc lập là cơ sở giáo dục kết hợp nhà trẻ và mẫu giáo, nhận trẻ em từ?

A. 03 tháng tuổi đến 06 tuổi.
B. 06 tháng tuổi đến 06 tuổi.
C. 02 tháng tuổi đến 06 tuổi.
D. 09 tháng tuổi đến 06 tuổi.
Câu 13: Điều 26 trong Hơp đồng làm việc của chương III Tuyển dụng, sử dụng viên chức- Luật Viên Chức quy định: hợp đồng làm việc gồm những nội dung nào dưới đây?

a. Loại hơp đồng, thời hạn và điều kiện chấm dứt hợp đồng làm việc.

b. Tiền lương, tiền thưởng và chế độ đãi ngộ khác; thời gian lam việc, thời gian nghỉ ngơi; Chế độ tập sự; điều kiện làm việc và các vấn đề liên quan đến bảo hộ lao động.
c. Bảo hiểm xã hội; bảo hiểm y tế; các cam kết khác gắn với tính chất, đặc điểm của ngành, lĩnh vực và điều kiện đặc thù của đơn vị sự nghiệp công lập nhưng k trái quy định của luật này.
d. Cả 4 đáp án đều đúng
Câu 14: Điều 54 tạm đình chỉ công tác quy định: thời hạn tạm đình chỉ công tác là?

a. không quá 5 ngày
b. không quá 10 ngày
c. không quá 15 ngày
d. không quá 20 ngày
Câu 15: Theo Luật giáo dục 2019. Cơ quan nào thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 05 tuổi?

A. Chính phủ
B. Bộ Lao động thương binh và Xã hội
C. Nhà nước
D. Bộ giáo dục và đào tạo
Câu 16: Theo Luật giáo dục 2019. “Tham gia xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, ngăn chặn hoạt động có ảnh hưởng xấu đến người học” là trách nhiệm của?

A. Trách nhiệm của xã hội
B. Trách nhiệm của giai đình
C. Trách nhiệm của cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh
D. Trách nhiệm của nhà trường
Câu 17: Hết thời gian tạm đình chỉ công tác, nếu viên chức không bị xử lý kỷ luật thì giải quyết như thế nào?

A. Được bố trí vào vị trí việc làm mới
B. Được người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập xin lỗi bằng văn bản
C. Được bố trí vào vị trí việc làm cũ
D. Được thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng là không bị xử lý kỷ luật
Câu 18: Viên chức không phải thực hiện chế độ tập sự nếu đã có thời gian làm từ bao lâu?

A. 12 tháng trở lên
B. 36 tháng trở lên
C. Từ đủ 12 tháng trở lên
D. Từ đủ 36 tháng trở lên
Câu 19: Hình thức kỷ luật nào sau đây áp dụng đối với Viên chức không quản lý?

A. Khiển trách
B. Buộc thôi việc
C. Cảnh cáo
D. Tất cả các phương án đều đúng
Câu 20: Theo Luật Viên chức sửa đổi năm 2019: Thời hạn xử lí kỉ luật không quá?

a. 1 tháng
b. không quá 1 tháng
c. 2 tháng
d. Không quá 90 ngày

Câu 21: Theo Luật Viên chức sửa đổi năm 2019: Hợp đồng làm việc xác định thời hạn là?

A. là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 60 tháng. Được áp dụng đối với người được tuyển dụng làm viên chức kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020, trừ trường hợp quy định tại điểm b và điểm c khoản 2 Điều 25 Luật viên chức.

B. là hợp đồng mà trong đó 2 bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng. Nó không xá định thời hạn áp dụng đối với trường hợp đã thực hiện xong hợp đồng làm việc xác định thời hạn và trường hợp cán bộ, công chức chuyển ngành viên chức theo quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 điều 58 của luật viên chức.

C. Cả 2 đều đúng
D. cả 2 đều sai
Câu 22: Theo Luật giáo dục 2019. Có bao nhiêu hành vi bị nghiêm cấm trong cơ sở giáo dục?

A. 3
B. 5
C. 6
D. 4
Câu 23: Theo Luật giáo dục 2019. Nhà giáo được xếp lương phù hợp với vị trí việc làm và lao động nghề nghiệp; được ưu tiên hưởng phụ cấp đặc thù nghề theo quy định của?

A. Bộ giáo dục và Đào tạo
B. Chính phủ
C. Bộ lao động thương binh và xã hội
D. Bộ Tài chính
Câu 24: Có bao nhiêu loại Hợp đồng làm việc?

A. 01 loại hợp đồng
B. 02 loại hợp đồng
C. 03 loại hợp đồng
D. 04 loại hợp đồng
Câu 25: Theo Luật giáo dục 2019. Giai đoạn giáo dục cơ bản gồm cấp học nào?

A. Tiểu học và cấp trung học cơ sở
B. Mầm non; tiểu học và cấp trung học cơ sở
C. Tiểu học; cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông
Câu 26: Theo Luật giáo dục 2019. Thực hiện xã hội hóa việc biên soạn sách giáo khoa; việc xuất bản sách giáo khoa thực hiện theo quy định của?

A. Quốc hội
B. Bộ Giáo dục và Đào tạo
C. Pháp luật
D. Chính phủ
Câu 27: Theo Luật giáo dục 2019. Chọn phương án đúng về Nội dung giáo dục mầm non phải?

a.Tất cả phương án đều đúng
b. Tôn trọng sự khác biệt; phù hợp với các độ tuổi và liên thông với giáo dục tiểu học.
c. Bảo đảm phù hợp với sự phát triển tâm sinh lý của trẻ em; hài hòa giữa bảo vệ, chăm sóc, nuôi dưỡng với giáo dục trẻ em
d. Phát triển toàn diện về thể chất, tình cảm, kỹ năng xã hội, trí tuệ, thẩm mỹ
Câu 28: Điều 37: Bổ nhiệm viên chức quản lý có bao nhiêu khoản:

A. 4 khoản
B. 5 khoản
C. 6 khoản
D. 7 khoản.
Câu 29: Thời gian tạm đình chỉ công tác không quá bao nhiêu ngày

A. 20 ngày
C. 30 ngày
D. 10 ngày
Câu 30: Đối với hợp đồng làm việc xác định thời hạn, trước khi hết hạn hợp đồng làm việc bao nhiêu ngày, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập ký kết tiếp hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức?
A. 30 ngày
B. 45 ngày
C. 15 ngày
D. 60 ngày

 

Đáp án:

30D, 29A, 28C, 27A, 22C, 23B, 24B, 25A, 26C, 21A, 20D, 19D, 18A, 17C, 16A, 15C, 14C, 13D, 12A, 11B, 10B, 9D, 8B, 7A, 6D, 5C, 4C, 3C, 2A, 1D

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Developed by Tiepthitute
Facebook Messenger
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay